1. ชื่อหลักสูตร
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ/ทบทวน (Boiler Operator/Refreshment)

2. รหัสหลักสูตร
AA02-1

3. หลักการและเหตุผล
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2555
ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้หม้อน้ำเครื่องละตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป หากจะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
(7) มีแผนการฝึกอบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ได้แก่ กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ในเรื่องที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 7 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ

4. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ในเรื่องระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ในเรื่องเชื้อเพลิงและการเผาไหม้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ในเรื่องน้ำสำหรับหม้อน้ำ
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ในเรื่องการใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
  6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ในเรื่องหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและหม้อน้ำร้อน
  7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ในเรื่องกฎหมายใหม่ล่าสุด

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องเข้าฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี รวมระยะเวลา 6 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบวัดผล

6. กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  1. ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ควบคุมหม้อไอน้ำ และซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ
  2. ผู้สนใจทั่วไป

7. วุฒิบัตร (Certificate)
  ถ้าสามารถสอบผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่า 70% )  จะได้รับวุฒิบัตรรับรองความรู้  (Certificate of Training)

8. หัวข้อวิชา

ลำดับ หัวข้อวิชา  ทฤษฎี ปฏิบัติ
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 1 -
2 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหม้อน้ำและระบบไอน้ำ 1 -
3 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและหม้อน้ำร้อน 1 -
4  แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับเชื้อเพลิง หัวเผา และการเผาไหม้ 1 -
5 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 1 -
6 กรณีศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 1 -