ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชม.)

1. ชื่อหลักสูตร
    ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (Boiler Operator)

2. รหัสหลักสูตร
    AA01-1

3. หลักการและเหตุผล
    ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549 
    ข้อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความ
    ร้อนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
    กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
    ข้อ 87 นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
        (1) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ควบคุมหม้อน้ำจากสถาบันของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันอื่น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
        (2) มีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างยนต์ สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้ำ การเผาไหม้ ความร้อน การประหยัดพลังงาน หรือความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิต

4. วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเรื่องระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ
    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเรื่องเชื้อเพลิงและการเผาไหม้
    4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเรื่องน้ำสำหรับหม้อน้ำ
    5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเรื่องการใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
    6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเรื่องหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและหม้อน้ำร้อน
    7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อไอน้ำ

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องเข้าฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการศึกษาดูงาน รวมระยะเวลา 36 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีเวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์สอบวัดผล

6. กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
   1. ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ควบคุมหม้อไอน้ำ และซ่อมบำรุงหม้อไอน้ำ
   2. ผู้สนใจทั่วไป

7. วุฒิบัตร (Certificate)
   1. ถ้าเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมรับการฝึกอบรม (Certificate of Attendance) จากหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม
   2. ถ้าสามารถสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับวุฒิบัตรสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ กับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการโดยสอบโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

8. หัวข้อวิชา

ลำดับ หัวข้อวิชา  ทฤษฎี ปฏิบัติ
1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ  3 -
2 ประเภทหม้อน้ำ โครงสร้าง และส่วนประกอบ 3 -
3 ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ 4.5 -
4  เชื้อเพลิงและการเผาไหม้  4.5 -
5 น้ำสำหรับหม้อน้ำ 3 -
6 การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อน 3 -
7 การใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ 3 -
8 หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนและหม้อน้ำร้อน 3 -
9 การดูงานภาคสนาม - 3
10 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน 3 -
11 การสอบมาตรฐาน 3 -