หลักสูตรพื้นฐาน
(หลักสูตรมาตรฐานช่างควบคุมประจำหม้อน้ำ)

AA01-1 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (Boiler Operator : Standard Course)

หลักสูตรทบทวนประจำปี
(Standard & Advance Course)

AA02-1 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (Boiler Operator : Refresher Standard Course)
AA02-2 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ : การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต สำหรับหม้อน้ำ (BO : Refresher for PSM of Boiler)
AA02-3 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ : น้ำป้อนหม้อน้ำ (BO : Refresher for ฺBoiler Feed Water)
AA02-4 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ : เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ สำหรับหม้อน้ำ (BO : Refresher for Fuel and Combustion of Boiler)
AA02-5 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ : การประหยัดพลังงานความร้อน (BO : Refresher & Boiler Energy Conservation)
AA02-6 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ : การบำรุงรักษา & การตรวจสอบหม้อน้ำ (BO : Refresher & Boiler Maintenance and Inspection)

 

หลักสูตรพัฒนาทักษะวิชาชีพและความปลอดภัยด้านหม้อน้ำ

AB01-1 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุตสาหกรรม สำหรับหม้อไอน้ำ (Industrial Water Treatment Technique for Boiler)*
AB02-1 การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้หม้อต้มน้ำมันร้อน และหม้อไอน้ำระเบิด (Incident Prevention for Hot Oil and Boiler)****
AB03-1 การประหยัดพลังงานในระบบไอน้ำ (Energy Conservation in Steam System)****
AB04-1 ความปลอดภัยในการทำงานและกฏหมายเกี่ยวกับหม้อน้ำ (Boiler Operation Safety and Law)****
AB05-1 การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบหม้อน้ำประจำปี (Annual Boiler Inspection Preparedness)****
AB06-1 การจัดการของเสียจากหม้อน้ำ (Boiler Waste Management)****
AB07-1 เทคนิคการแก้ปัญหาการเผาไหม้ สำหรับหม้อน้ำ (Burning Solution Technique for Boiler)****
AB08-1 การใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อนอย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Hot Oil Operation Safely and Efficiently)****

AB09-1 การป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Corrosion Prevention in Boiler and Heat Exchanger)**
AB10-1 การประเมินอายุการใช้งานของหม้อน้าและ ภาชนะรับแรงดัน (Lifetime Assessment for Boiler and Pressure Vessel)***
AB11-1 เทคโนโลยีหม้อไอน้ำ (Boiler Technology)*
AB12-1 เทคโนโลยีหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot Oil Technology)*
AB13-1 วิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ (Boiler Enigneer)***
AB14-1 หัวหน้างานควบคุมการใช้งานหม้อน้ำ (Boiler Supervisor)**
AB15-1 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ สำหรับช่างประกาศนียบัตรชั้นสูง (Boiler Operator)*

หมายเหตุ
* หลักสูตรพัฒนาทักษะ ระดับพนักงาน
** หลักสูตรพัฒนาทักษะ ระดับหัวหน้างาน
*** หลักสูตรพัฒนาทักษะ ระดับวิศวกร
**** หลักสูตรพัฒนาทักษะ พนักงานทุกระดับ