อัตราค่าบริการฝึกอบรม (บาท)

ลำดับ ค่าลงทะเบียน ภาษี Vat 7% รวมค่าใช้จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% รวมทั้งสิ้น
1    700.-    49.-     749.-  0.-    749.-
2 1,999.-
 139.39.- 2,138.39.- 59.97.- 2,078.42.- 
3 2,499.-  174.93.- 2,673.93.-  74.97.- 2,598.96.-
4 2,500.-  175.- 2,675.-  75.- 2,600.-
5 3,000.-  210.- 3,210.-  90.- 3,120.-
6 4,000.-  280.- 4,280.-  120.- 4,160.-
7 6,200.-  434.-  6,634.-  186.- 6,448.-
8 6,500.-  455.- 6,955.- 195.- 6,760.-
9 6,900.-  483.- 7,383.- 207.- 7,176.-


หมายเหตุ
: อัตราค่าลงทะเบียนแบบ Public
รวมค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่าง / เอกสารฝึกอบรม และใบวุฒิบัตร 

การชำระเงิน : กรุณาชำระค่าอบรมเพื่อสำรองที่นั่งก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วัน
1. ชำระเป็นเงินสดที่สำนักงาน “บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด”
2. เช็คสั่งจ่าย "บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด”
3. โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี "บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด”
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านฉาง บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 497-0-53170-5
- ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 875-7-00486-9
- กรุณาแฟกซ์ใบ PAY IN SLIP พร้อมระบุชื่อบริษัท, หลักสูตรที่เข้าอบรม มาที่เบอร์แฟกซ์ 038-631-003
หรืออีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.