www.อบรมหม้อไอน้ำ.com
ศูนย์ฝึกอบรมหม้อไอน้ำ โดยสมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร

หน่วยฝึกอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความมร้อน
ภายใต้การกำกับดูแลโดย กรมโรงงานงานอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ 111-100-008

 

038-631-001-02


 

  • S01.jpg
  • S02.jpg
  • SO05.jpg

กำหนดการฝึกอบรม

0 Schedule

 

ลำดับ หลักสูตรอบรม ดาวน์โหลด
กำหนดการอบรม
หมายเหตุ
1 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (มาตรฐาน 36 ชม.)
(Boiler Operator : Standard Course)
0 Schedule icon -
2 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (สอบซ่อม)
(Boiler Operator : Retest)
0 Schedule icon -
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ทบทวน 6 ชม.)
(Boiler Operator : Refresher Standard Course)
0 Schedule icon -
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและข้อกำหนดทางกฏหมาย
(Boiler Operation Safety and Law Requirement)
0 Schedule icon
การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำเพื่อการลดต้นทุน
(Energy Conservation in Steam System for Reduce Cost)
0 Schedule icon
การเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบหม้อน้ำประจำปี
(Annual Boiler Inspection Preparedness)
0 Schedule icon
การจัดการน้ำป้อนและของเสียจากหม้อน้ำ
(Feed Water and Waste Treatment Management for boiler)
0 Schedule icon  -

หน่วยฝึกอบรมหม้อไอน้ำ
สมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร


  222/1 หมู่ 6 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 
     
  โทรศัพท์:  038-631-001-002
    มือถือ:  087-841-4499
    โทรสาร:  038-631-003
    อีเมล:  honor.training@gmail.com
    Line ID.:  honor.boiler  QR Code honor.boiler
       
 

Publish modules to the "offcanvs" position.