หลักสูตรผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ (36 ชม.)


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหม้อไอน้ำ
ระหว่าง บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด โดยสมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร จ.ระยอง
และ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการหม้อไอน้ำ
ระหว่าง บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด โดยสมาคมเพื่อการพัฒนาบุคลากร จ.ระยอง
และ มหาวิทยาลัยสยาม โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันพฤหัสที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00 น. ณ มหาวิทยาลัยสยาม จ.กรุงเทพมหานคร