หนังสือรับรองเป็นองค์กรอาชีพ
สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

2564 07 05 Occupation