หลักสูตรทบทวนความรู้ ผู้ควบคุมหม้อน้ำ

หลักสูตรทบทวนความรู้

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ประจำปี

(หลักสูตรมาตรฐานตามข้อกำหนดกฎหมาย)

เหมาะสมสำหรับ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา
หมายเหตุ
AB01-1
ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ : ทบทวน
(Boiler Operator : Refresher)
[ตามข้อกำหนดกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม]
6 ชม.
 หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)         ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559                ข้อ 4 หม้อน้ำที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ได้แก่หม้อน้ำดังต่อไปนี้                         (1) หม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป                         (2) หม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process Steam Generator) ทุกอัตราการผลิตไอน้ำ โดยหากหม้อน้ำดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทำให้กระบวนการผลิตไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้               ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ต้องมีแผนการฝึก “อบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้” ผู้ควบคุมหม้อน้ำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ได้แก่ “กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน” ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ ในเรื่องที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 7 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมจาก”หน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ”ยื่นมาพร้อมกับคำขอ

หลักสูตรทบทวนความรู้

ผู้ควบคุมหม้อน้ำ ทุกๆ 2 ปี

(ตามกฏหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

เหมาะสมสำหรับ ผู้ควบคุมหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ, วิศวกรหม้อน้ำ, วิศวกรเครื่องกล

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา
หมายเหตุ
AB03-2
การฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินหม้อน้ำระเบิด
(Emergency Drills for Boiler Explosion)
6 ชม.
AB04-2
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน
(Boiler Operation Safety and Best Practices for Energy Conservation)
6 ชม.
AB05-2
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและแนวปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดทางกฏหมาย
(Boiler Operation Safety and Best Practices for Law Requirement)
6 ชม.
AB06-2
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและแนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจสอบหม้อน้ำประจำปี
(Boiler Operation Safety and Best Practices for Annual Boiler Inspection)
6 ชม.
AB07-2
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับน้ำป้อนหม้อน้ำ
(Boiler Operation Safety and Best Practices for Boiler Feed Water)
6 ชม.
AB09-2
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและแนวปฏิบัติที่ดีในการบำรุงรักษาหม้อน้ำ
(Boiler Operation Safety and Best Practices for Boiler Maintenance)
6 ชม.
หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)               กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564                ข้อ 100 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผ่านการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัยในการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน โดยให้รับการฝึกอบรมดังกล่าวอย่ำงน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง  ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด