หลักสูตร ทบทวนและพัฒนาทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับหม้อต้มน้ำมันร้อน

หลักสูตร

ทบทวนและพัฒนาทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับหม้อต้มน้ำมันร้อน

(ตามกฏหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

เหมาะสมสำหรับ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ, วิศวกรหม้อน้ำ

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา
หมายเหตุ
AC01-1
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อนและแนวปฏิบัติที่ดี
(Thermal Oil Heater Operation Safety and Best Practices)
6 ชม.
AC02-1
เทคโนโลยีหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
(Thermal Fluid Heater Technology)
6 ชม.
AC03-1
การบำรุงรักษา, การตรวจสอบ และความปลอดภัยในการใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อน
(Maintenance, Inspection and Thermal Oil Heater Operation Safety)
6 ชม.
หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)         กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564                ข้อ 100 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผ่านการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัยในการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน โดยให้รับการฝึกอบรมดังกล่าวอย่ำงน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง  ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด