หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาชนะรับความดัน

หลักสูตร

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาชนะรับความดัน

(หลักสูตรส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย)

เหมาะสมสำหรับ Plant Operator, Maintenance Technician & Engineer, Safety Officer

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา
หมายเหตุ
AD01-1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาชนะรับความดัน
(Introduction to Pressure Vessel)
6 ชม.
AD02-1
ความปลอดภัยในการใช้งานภาชนะรับความดัน
(Pressure Vessel Operation Safety)
12 ชม.