หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาชนะบรรจุก๊าชทนความดัน

หลักสูตร

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาชนะบรรจุก๊าชทนความดัน

(หลักสูตรส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย)

เหมาะสมสำหรับ Plant Operator, Maintenance Technician & Engineer, Safety Officer

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา
หมายเหตุ
AE01-1
ความปลอดภัยในการใช้งานภาชนะบรรจุก๊าซทนแรงดัน
(Compressed Gas Cylinder Handling Safety)
6 ชม.