อัตราค่าบริการฝึกอบรม

ลำดับ
ค่าลงทะเบียน
ภาษี 7%
รวมค่าใช้จ่าย
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
รวมทั้งสิ้น
1
700.-
49.-
749.-
0.-
749.-
2
1,999.-
139.39.-
2,138.39.-
59.97.-
2,078.42.-
3
2,499.-
174.93.-
2,673.93.-
74.97.-
2,598.96.-
4
2,500.-
175.-
2,675.-
75.-
2,600.-
5
3,000.-
210.-
3,210.-
90.-
3,120.-
6
4,500.-
315.-
4,815.-
135.-
4,680.-
7
6,500.-
455.-
6,955.-
195.-
6,760.-
8
6,900.-
483.-
7,383.-
207.-
7,176.-
9
7,500.-
525.-
8,025.-
225.-
7,800.-

หมายเหตุ : อัตราค่าลงทะเบียนแบบ Public รวมค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่าง / เอกสารฝึกอบรม และใบวุฒิบัตร 

กรุณาชำระค่าอบรมเพื่อสำรองที่นั่งก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7 วัน
1. ชำระเป็นเงินสดที่สำนักงาน “บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด”
2. เช็คสั่งจ่าย “บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด”
3. โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด”
– ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านฉาง บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 497-0-53170-5
– ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2 บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 875-7-00486-9
– กรุณาแฟกซ์ใบ PAY IN SLIP พร้อมระบุชื่อบริษัท, หลักสูตรที่เข้าอบรม มาที่เบอร์แฟกซ์ 038-631-003
หรืออีเมล: honor.training@gmail.com