กลุ่มหลักสูตร ทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะ

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ & ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำมันร้อน

หลักสูตร ทบทวนความรู้ผู้ควบคุมหม้อน้ำ ( ทบทวน 6 ชม. )

(ทบทวนความรู้ ทุก 2 ปี ตามกฏหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ​

สำหรับ ช่างควบคุมหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ, วิศวกรหม้อน้ำ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559   ข้อ 4 หม้อน้ำที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ได้แก่หม้อน้ำดังต่อไปนี้ (1) หม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป (2) หม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process Steam Generator) ทุกอัตราการผลิตไอน้ำ โดยหากหม้อน้ำดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทำให้กระบวนการผลิตไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้  ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ต้องมีแผนการฝึก “อบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้” ผู้ควบคุมหม้อน้ำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ได้แก่ “กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน” ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ ในเรื่องที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 7 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมจาก“หน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ”ยื่นมาพร้อมกับคำขอ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ข้อ 100 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผ่าน “การฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัยในการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” โดยให้รับการฝึกอบรมดังกล่าวอย่ำงน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง  ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด
วันที่อบรม ชื่อหลักสูตรอบรม สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน (บาท) ใบสมัครอบรม
21 พ.ค. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และเเนวปฎิบัติที่ดีสำหรับน้ำป้อนหม้อน้ำ
Online Training via Google Meet
2,499.-
18 มิ.ย. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และเเนวปฎิบัติที่ดีในการบำรุงรักษาหม้อน้ำ
Online Training via Google Meet
2,499.-
16 ก.ค. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และเเนวปฎิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน
Online Training via Google Meet
2,499.-
20 ส.ค. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และเเนวปฎิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-
17 ก.ย. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ เเละเเนวปฎิบัติที่ดีในการตรวจสอบหมอน้ำประจำปี
Online Training via Google Meet
2,499.-
22 ต.ค. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ เเละเเนวปฎิบัติที่ดีสำหรับน้ำป้อนหม้อน้ำ
Online Training via Google Meet
2,499.-
19 พ.ย. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ เเละเเนวปฎิบัติที่ดีในการบำรุงรักษาหม้อน้ำ
Online Training via Google Meet
2,499.-
17 ธ.ค. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ เเละเเนวปฎิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-

พิเศษ : แจกเอกสารประกอบการอบรม & เสื้อ Boiler Operator ทุกท่าน (Online & Classroom Training)
หมายเหตุ :  
ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ :   โทร. 087-841-4499

หลักสูตร ทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ทบทวนความรู้ประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับ ช่างควบคุมประจำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ, วิศวกรหม้อน้ำ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตรอบรม สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน (บาท) ใบสมัครอบรม
-
เทคนิคการปรับคุณภาพน้ำอุตสาหกรรม สำหรับหม้อไอน้ำ
-
-
-
-
เทคนิคการเเก้ปัญหาการเผาไหม้ สำหรับหม้อน้ำ
-
-
-

พิเศษ : แจกเอกสารประกอบการอบรม & เสื้อ Boiler Operator ทุกท่าน (Online & Classroom Training)
หมายเหตุ :  
ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ :   โทร. 087-841-4499

หลักสูตร พัฒนาทักษะและทบทวนความรู้ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำมันร้อน

(ทบทวนความรู้ ทุก 2 ปี ตามกฏหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

สำหรับ ช่างควบคุมหม้อต้มน้ำมันร้อน, ช่างซ่อมบำรุงหม้อต้มน้ำมันร้อน

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ข้อ 100 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผ่าน “การฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัยในการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” โดยให้รับการฝึกอบรมดังกล่าวอย่ำงน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง  ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด
วันที่อบรม ชื่อหลักสูตรอบรม สถานที่อบรม ค่าลงทะเบียน (บาท) ใบสมัครอบรม
25 มิ.ย. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อน
และเเนวปฎิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-
24 ก.ย. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อน
และเเนวปฎิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-
-
23 ธ.ค. 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อน
และเเนวปฎิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-
-

พิเศษ : แจกเอกสารประกอบการอบรม & เสื้อ Boiler Operator ทุกท่าน (Online & Classroom Training)
หมายเหตุ :  
ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ :   โทร. 087-841-4499