แบบฟอร์มราชการเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ

กระทรวงอุตสาหกรรม – กรมโรงงานอุตสาหกรรม

01 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
02 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
03 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
04 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ำและหม้อต้มฯ
05 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
06 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำหรือหม้อต้มฯ
07 แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ
08 แบบคำขอต่ออายุทะเบียนเป็นวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ
09 แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
10 แบบเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ

กระทรวงแรงงาน – กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน