คู่มือหม้อไอน้ำ และหม้อต้มน้ำมันร้อน

01 คู่มือการปรับแต่งหัวเผา / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
02 คู่มือการปรับแต่งหัวเผา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
03 คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อน้ำ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
04 คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
05 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม้อน้ำ / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
06 คู่มือฝึกกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำและหม้อต้มน้ำมันร้อน / กรมโรงงานอุตสาหกรรม
07 Boiler Operator’s Handbook / Ken Heselton
08 Boiler Water Treatment / Colin Frayne
09 คู่มือการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับหม้อน้ำ / กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน