ตารางฝึกอบรมประจำปี

หลักสูตรฝึกอบรมประจำปี

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำฯ (มาตรฐาน 36 ชม.)

สำหรับ ช่างควบคุมประจำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ, วิศวกรหม้อน้ำ

วันที่อบรม
สถานที่อบรม / จังหวัด
ค่าลงทะเบียน (บาท)
ใบสมัครอบรม
ใบสมัครสอบซ่อม
11 - 16 ธ.ค. 66
8,000.-
สอบซ่อมฟรี 1 ครั้ง
12 - 17 ก.พ 67
8,000.-
6,500.-
11 - 16 มี.ค 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ
25 - 30 มี.ค 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ
22 - 27 เม.ย 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ
6 - 11 พ.ค 67
8,000.-
รับสิทธิพิเศษ
13 - 18 พ.ค 67
8,500.-
รับสิทธิพิเศษ
27 - 31 พ.ค - 1 มิ.ย 67
8,500.-
รับสิทธิพิเศษ

พิเศษ: แจกเอกสารประกอบการอบรม & เสื้อ Boiler Operator ทุกท่าน (Classroom Training)
หมายเหตุ:  
ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ:   โทร. 087-841-4499

กลุ่มหลักสูตร ทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะ

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559   ข้อ 4 หม้อน้ำที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ได้แก่หม้อน้ำดังต่อไปนี้ (1) หม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป (2) หม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process Steam Generator) ทุกอัตราการผลิตไอน้ำ โดยหากหม้อน้ำดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทำให้กระบวนการผลิตไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้  ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ต้องมีแผนการฝึก “อบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้” ผู้ควบคุมหม้อน้ำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ได้แก่ “กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน” ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ ในเรื่องที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 7 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมจาก“หน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ”ยื่นมาพร้อมกับคำขอ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ข้อ 100 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผ่าน “การฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัยในการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” โดยให้รับการฝึกอบรมดังกล่าวอย่ำงน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง  ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

หลักสูตรทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะ

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

(ทบทวนความรู้ประจำปี ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

สำหรับ ช่างควบคุมประจำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ, วิศวกรหม้อน้ำ

วันที่อบรม
ชื่อหลักสูตรอบรม
สถานที่อบรม
ค่าลงทะเบียน (บาท)
ใบสมัครอบรม
-
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุตสาหกรรม สำหรับหม้อไอน้ำ
-
-
-
-
เทคนิคการแก้ปัญหาการเผาไหม้ สำหรับหม้อน้ำ
-
-
-

พิเศษ: แจกเอกสารประกอบการอบรม & เสื้อ Boiler Operator ทุกท่าน (Online & Classroom Training)
หมายเหตุ:  
ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ:   โทร. 087-841-4499

หลักสูตรทบทวนความรู้ประจำปี

ผู้ควบคุมหม้อน้ำ

(ทบทวนความรู้ ทุก 2 ปี ตามกฏหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) ​

สำหรับ ช่างควบคุมหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ, วิศวกรหม้อน้ำ

วันที่อบรม
ชื่อหลักสูตรอบรม
สถานที่อบรม
ค่าลงทะเบียน
ใบสมัครอบรม
15 ธ.ค. 66
(เปิดรับสมัครเเล้วค่ะ)
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
และแนวปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-
20 ก.พ 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
และเเนวปฎิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน
Online Training via Google Meet
2,499.-
19 มี.ค 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
และเเนวปฎิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-
23 เม.ย 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
และเเนวปฎิบัติที่ดีในการตรวจสอบหม้อน้ำประจำปี
Online Training via Google Meet
2,499.-
21 พ.ค 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
และเเนวปฎิบัติที่ดีสำหรับน้ำป้อนหม้อน้ำ
Online Training via Google Meet
2,499.-
18 มิ.ย 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
และเเนวปฎิบัติที่ดีในการบำรุงรักษาหม้อน้ำ
Online Training via Google Meet
2,499.-
16 ก.ค 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
และเเนวปฎิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน
Online Training via Google Meet
2,499.-
20 ส.ค 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
และเเนวปฎิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-
17 ก.ย 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
เเละเเนวปฎิบัติที่ดีในการตรวจสอบหมอน้ำประจำปี
Online Training via Google Meet
2,499.-
22 ต.ค 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
เเละเเนวปฎิบัติที่ดีสำหรับน้ำป้อนหม้อน้ำ
Online Training via Google Meet
2,499.-
19 พ.ย 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
เเละเเนวปฎิบัติที่ดีในการบำรุงรักษาหม้อน้ำ
Online Training via Google Meet
2,499.-
17 ธ.ค 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ
เเละเเนวปฎิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-

พิเศษ: แจกเอกสารประกอบการอบรม & เสื้อ Boiler Operator ทุกท่าน (Online & Classroom Training)
หมายเหตุ:  
ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ:   โทร. 087-841-4499

กลุ่มหลักสูตร ทบทวนความรู้

ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำมันร้อน

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 ข้อ 100 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ผ่าน “การฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัยในการทำงานของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน” โดยให้รับการฝึกอบรมดังกล่าวอย่ำงน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง  ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

หลักสูตรพัฒนาทักษะและทบทวนความรู้ประจำปี

ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำมันร้อน

(ทบทวนความรู้ ทุก 2 ปี ตามกฏหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

สำหรับ ช่างควบคุมหม้อต้มน้ำมันร้อน, ช่างซ่อมบำรุงหม้อต้มน้ำมันร้อน

วันที่อบรม
ชื่อหลักสูตรอบรม
สถานที่อบรม
ค่าลงทะเบียน
ใบสมัครอบรม
2 พ.ย. 66
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อน
และแนวปฏิบัติที่ดี
Online Training via Google Meet
2,499.-
2 - 3 พ.ย. 66
การบำรุงรักษา, การตรวจสอบ
และความปลอดภัยในการใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อน
(หลักสูตรพัฒนาทักษะผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำมันร้อน)
Online Training via Google Meet
4,500.-
19 มิ.ย 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อน
และเเนวปฎิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-
-
20 พ.ย 67
ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อต้มน้ำมันร้อน
และเเนวปฎิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฏหมาย
Online Training via Google Meet
2,499.-
-

พิเศษ: แจกเอกสารประกอบการอบรม & เสื้อ Boiler Operator ทุกท่าน (Online & Classroom Training)
หมายเหตุ:  
ราคานี้ยังไม่รวมภาษี 7%
สนใจฝึกอบรมติดต่อ:   โทร. 087-841-4499