หลักสูตรฝึกอบรม ผู้ควบคุมหม้อน้ำ

หลักสูตรฝึกอบรม

ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวสื่อนำความร้อน

(หลักสูตรมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

เหมาะสมสำหรับ ผู้ควบคุมหม้อต้มน้ำมันร้อน, ช่างซ่อมบำรุงหม้อต้มน้ำมันร้อน, วิศวกรเครื่องกล, จป.วิชาชีพ

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ
AA01-1 ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

(Boiler Operator & Thermal Oil Operator)

[ตามข้อกำหนดกฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม & กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน]

36 ชม.
ขอใบเสนอราคา

(In-house Training)

หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549
                ข้อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน
          กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564
                ข้อ 99 นายจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
                          (1) ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับผู้ควบคุมหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
                          (2) มีคุณวุฒิได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างกลโรงงาน สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาช่างเทคนิคการผลิต สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่มีวิชาการเรียนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับไอน้ำ การเผาไหม้ ความร้อน การประหยัดพลังงาน หรือความแข็งแรงของวัสดุ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

หลักสูตรฝึกอบรม

พัฒนาทักษะวิชาชีพและความปลอดภัยด้านหม้อน้ำ

(หลักสูตรทบทวนประจำปี, พัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องหม้อน้ำ ตามกฏหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

เหมาะสมสำหรับ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมบำรุงหม้อน้ำ, วิศวกรหม้อน้ำ, วิศวกรเครื่องกล

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ
AB02-1 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ำอุตสาหกรรม สำหรับหม้อไอน้ำ

(Industrial Feed Water Quality Treatment Techniques for Boiler)

6 ชม.
ขอใบเสนอราคา

(In-house Training)

AB03-1 การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟไหม้หม้อต้มน้ำมันร้อน และหม้อไอน้ำระเบิด

(Incident Prevention of Hot Oil Boiler Fire and Explosion Boiler)

6 ชม.
ขอใบเสนอราคา

(In-house Training)

AB04-1 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน้ำเพื่อการลดต้นทุน

(Energy Conservation in Steam System for Reduce Cost)

6 ชม.
ขอใบเสนอราคา

(In-house Training)

AB05-1 ความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและข้อกำหนดทางกฏหมาย

(Boiler Operation Safety and Law Requirement)

6 ชม.
ขอใบเสนอราคา

(In-house Training)

AB06-1 การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบหม้อน้ำประจำปี

(Annual Boiler Inspection Preparedness)

6 ชม.
ขอใบเสนอราคา

(In-house Training)

AB07-1 การจัดการน้ำป้อนและของเสียจากหม้อน้ำ

(Feed Water and Waste Treatment Management for Boiler)

6 ชม.
ขอใบเสนอราคา

(In-house Training)

AB08-1 เทคนิคการแก้ปัญหาการเผาไหม้ สำหรับหม้อน้ำ

(Burning Solution Problem Techniques for Boiler)

6 ชม.
ขอใบเสนอราคา

(In-house Training)

AB09-1 การบำรุงรักษาและตรวจสอบหม้อน้ำ

(Boiler Maintenance and Inspection)

6 ชม.
ขอใบเสนอราคา

(In-house Training)

หมายเหตุ (ข้อกฏหมาย)
        ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559
               ข้อ 4 หม้อน้ำที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ได้แก่หม้อน้ำดังต่อไปนี้
                        (1) หม้อน้ำแบบท่อน้ำที่มีอัตราการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 20 ตันต่อชั่วโมงขึ้นไป
                        (2) หม้อน้ำที่ใช้ความร้อนจากกระบวนการผลิต (Process Boiler หรือ Process Steam Generator) ทุกอัตราการผลิตไอน้ำ โดยหากหม้อน้ำดังกล่าวหยุดการใช้งานจะทำให้กระบวนการผลิตไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้
              ข้อ 6 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่จะขอความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำ ทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง ต้องมีแผนการฝึก “อบรมทบทวนหรือการพัฒนาความรู้” ผู้ควบคุมหม้อน้ำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ได้แก่ “กฎหมาย มาตรฐาน เทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือพลังงาน” ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยผู้ให้การฝึกอบรมต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีประสบการณ์ ในเรื่องที่ให้การฝึกอบรมอย่างน้อย 7 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมจาก”หน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ”ยื่นมาพร้อมกับคำขอ

หลักสูตรฝึกอบรม

รอการปรับปรุงเนื้อหา

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ
การป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

(Corrosion Prevention in Boiler and Heat Exchanger)

การประเมินอายุการใช้งานของหม้อน้ำและ ภาชนะรับแรงดัน

(Lifetime Assessment for Boiler and Pressure Vessel)วิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ

(Boiler Enigneer)หัวหน้างานควบคุมการใช้งานหม้อน้ำ

(Boiler Supervisor)ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ สำหรับช่างประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.)

(Boiler Operator for Diploma)